• Deklaracja dostępności

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://zsokrzyz.edupage.org/

    Daty publikacji aktualizacji

    Data publikacji strony internetowej: 02.10.2017 r.
    Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 25.01.2021 r.
    Data przeglądu: 31.01.2023 r.

    Status pod względem zgodności

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Niepełne dostosowanie wynika z następujących przyczyn:

    Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 25.01.2021 r.

    Metoda przygotowania oświadczenia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o natychmiastowy kontakt z sekretariatem szkoły sekretariat@zsokrzyz.pl  lub pod numerem telefonu 67 256 40 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Informacje na temat procedury

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
    https://www.rpo.gov.pl/

    Dane teleadresowe podmiotu publicznego

    Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
    Adres szkoły: ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
    E-mail szkoły: sekretariat@zsokrzyz.pl 
    Strona internetowa: www.zsokrzyz.edupage.org
    Telefon: 67 256 40 87

    Dostępność architektoniczna

    Szkoła nie posiada podjazdu do wejścia głównego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

    Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

    Strona posiada wersję dla słabowidzących (można ją włączyć na dole lub górze strony), pod adresem internetowym https://zsokrzyz.edupage.org/, spełniającą wymagania dostępności.

    • wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji,
    • wszystkie filmy z wydarzeń szkoły, a także w postaci materiałów dla rodziców nie zawierają napisów dla osób niesłyszących,
    • niektóre ze zdjęć nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
   • EduPage and the GDPR

    Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr

     

    Polityka prywatności

    Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
    • 67 25 64 087, /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/ 693 713 462, 67 25 64 035 /sekretariat, ul. Wojska Polskiego 31/ 67 25 65 614 /świetlica, ul.Wojska Polskiego 31/
    • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski Poland
    • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
    • www.zso.krzyz.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych