• AKTYWNA TABLICA 

   W ramach programu w grudniu 2020 roku Liceum Ogólnokształcące  w Krzyżu Wielkopolskim otrzymało dwa monitory dotykowe 75`

   •  

    AKTYWNA TABLICA - INFORMACJE O RZĄDOWYM PROGRAMIE

     

    W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.

    Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wielkopolskim otrzymała  przewidziane programem wsparcie w wysokości 14 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych - w przypadku naszej szkoły: dwóch tablic interaktywnych,  dwóch projektorów oraz dwóch zestawów nagłaśniających.

    Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

    Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

    1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
    2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
    3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
    4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
    5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.
      

    Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania następujących zadań:

    1. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
    2. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
     1. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
     2. zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
     3. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
    3. wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
    4. wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
    5. przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1–4 oraz:
     1. ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
     2. charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
    6. wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
    7. udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

    Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

     

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • 67 25 64 087, /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/ 693 713 462, 67 25 64 035 /sekretariat, ul. Wojska Polskiego 31/ 67 25 65 614 /świetlica, ul.Wojska Polskiego 31/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski Poland
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych