• REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

      

     1. Zajęcia dla poszczególnych grup rozpoczynają się i kończą zgodnie z ustalonym harmonogramem.
     2.  Każda grupa wyznacza osobę odpowiedzialną za grupę  oraz  pobiera sprzęt i zwraca sprzęt nieuszkodzony.
     3. W przypadku konieczności rozstawiania i składania urządzeń sportowych czynności te wykonuje pracownik ZSO w czasie liczonym do czasu wynajmu hali.
     4. Istnieje możliwość rozstawiania i składania urządzeń sportowych przez wynajmujących pod warunkiem podpisania oświadczenia , które stanowić będzie załącznik do umowy najmu.
     5. Korzystający z hali przygotowują się do zajęć w szatni. Przebieranie na hali jest zabronione.
     6. Wstęp do hali sportowej - tylko w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym na jasnej podeszwie.
     7.  Osoba odpowiedzialna za grupę ma obowiązek sprawdzić czystość obuwia.
     8. Opiekun hali w przypadku stwierdzenia, iż na parkiecie powstają rysy mimo posiadania obowiązującego obuwia, ma prawo do zarządzenia zmiany obuwia na inne
     9.  Drzwi wejściowe  na halę zamykane są po 15 minutach od rozpoczęcia zajęć.
     10.  Na terenie obiektu  obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu
     11.  Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia gumy do żucia.
     12.  Osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu wstęp na obiekt jest zabroniony.
     13.  Po odbytych zajęciach pomieszczenia należy pozostawić w należytym porządku.
     14.  Młodzież do lat 18 nie może przebywać na hali bez opieki osoby dorosłej.
     15.  Do obiektu należy wchodzić wejściem głównym.
     16.  Za umyślnie zniszczony sprzęt materialnie odpowiada cała grupa.
     17. Osoby towarzyszące uczestnikom zajęć sportowych mogą przebywać wyłącznie na trybunach lub w holu.        
     18. W przypadku korzystania z bezpłatnego wejścia na halę grupa musi liczyć powyżej 10 osób.  Dla grup mniejszych istnieje możliwość zawieszenia zajęć.
     19. W przypadku niezastosowania się do regulaminu zajęcia w danej grupie mogą zostać zawieszone.
     20.  Zajęcia nieujęte w grafiku należy uzgadniać wcześniej z kierownikiem hali.
     21. W czasie zajęć należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
     22. Z uwagi na bezpieczeństwo i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania hali, liczebność  grupy ćwiczącej nie może przekraczać 36 osób ( 18 osób na 1/2 hali ).
     23.  Odpłatność za wynajem hali ustalona jest w cenniku, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
     24.  Wpłat  należy dokonywać  na konto BS Drezdenko/O Krzyż nr 10 8362 1044 5507 0120 2000 0010  
     25. Zajęcia dla dzieci i młodzieży (na hali sportowej i małej sali gimnastycznej), zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach sportowych, skupiających mieszkańców gminy Krzyż Wielkopolski mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 17.30 i w tych godzinach są bezpłatne.
     26. Udostępnienie klubom i stowarzyszeniom sportowym skupiającym mieszkańców gminy Krzyż Wielkopolski hali sportowej ( 5 x 90 minut na preferencyjnych warunkach) i małej sali (5 x 90 minut na preferencyjnych warunkach ), o którym mowa w punkcie 6 cennika odbywa się w godzinach 17. 30 – 19.00 od poniedziałku do piątku.
     27. W przypadku, jeśli kluby i stowarzyszenia zgłoszą chęć korzystania z zajęć na preferencyjnych warunkach w ilości przekraczającej 5x90 min. na hali sportowej i 5x90 min. na małej sali, zajęcia w pierwszej kolejności  przydzielone zostaną dla tych z nich, które nie pobierają odpłatności za zajęcia wewnątrz swoich struktur. Zachowana zostaje zasada proporcjonalności.
     28. Od  godziny 19.00 hala udostępniona jest za 100% odpłatnością dla wszystkich korzystających.
     29. W przypadku wolnych terminów w godzinach przeznaczonych na zajęcia bezpłatne dla dzieci lub zajęcia klubów sportowych, stowarzyszeń sportowych, zrzeszeń sportowych skupiających mieszkańców gminy Krzyż Wlkp. na warunkach preferencyjnych istnieje możliwość wynajęcia hali, obowiązuje wtedy 100% odpłatność.
     30. W czasie pandemii związanej z COVID 19 obowiązują dodatkowe obostrzenia zawarte w REGULAMINIE KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

      

     1. Wszelkie skargi i wnioski należy składać do dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp..

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 1 do Regulaminu

     Wysokość opłat za korzystanie z hali sportowej, sali gimnastycznej, związanych z nimi pomieszczeń socjalnych oraz innych pomieszczeń znajdujących się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

     1

     Płyta główna hali sportowej

     80 zł brutto / 1 godz

     2

     ½ płyty głównej hali sportowej

     40 zł brutto / 1 godz

     3

     Mała sala gimnastyczna

     40 zł brutto / 1 godz

     4

     Hol przed halą sportową

     20 zł brutto / 1 godz

     5

     Zajęcia dla dzieci i młodzieży na hali sportowej i małej sali gimnastycznej, zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach sportowych, skupiających mieszkańców gminy Krzyż Wielkopolski

     bezpłatnie w godz.16.00 – 17.30

      od poniedziałku do piątku

     6

     Dla klubów i stowarzyszeń sportowych skupiających mieszkańców gminy Krzyż Wielkopolski

     Hala sportowa ( 5 x 90 minut na preferencyjnych warunkach)

     Mała sala (5 x 90 minut na preferencyjnych warunkach )

     cała hala 40 zł brutto / 1 godz

     pół hali 20 zł brutto / 1 godz

      

      

     mała sala - bezpłatnie

     7

     Płyta główna - turnieje i rozgrywki organizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe skupiające mieszkańców gminy Krzyż Wielkopolski

      

     Mała sala

     40 zł brutto/ 1 godz – przez pierwsze 2 godziny

     20 zł brutto/ 1 godz - za każdą następną rozpoczętą godzinę

      bezpłatnie

     8

     Hala sportowa z zapleczem – imprezy sportowe

     100 zł brutto / 1 godz – przez pierwsze 2 godziny 50 zł brutto/ 1 godz - za każdą następną rozpoczętą godzinę

     9

     Hala sportowa z zapleczem – imprezy inne niż sportowe

     120 zł brutto / 1 godz – przez pierwsze 2 godziny 60 zł brutto/ 1 godz - za każdą następną rozpoczętą godzinę

     10

     Zajęcia z wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne dla placówek, dla których gmina jest organem prowadzącym

      

      

      

      

     bezpłatnie

     11

     Zajęcia ujęte w programach i projektach realizowanych przez placówki, dla których gmina jest organem prowadzącym

     12

     Zawody o randze co najmniej powiatowej organizowane przez Szkolny Związek Sportowy

     13

     Zajęcia organizowane przez Straż Pożarną i Policję

     14

     Sala lekcyjna

     30 zł brutto / 1 godz

     15

     Sala komputerowa

     50 zł brutto / 1 godz

      

     Przydziału godzin bezpłatnych i na preferencyjnych warunkach dokonuje Dyrektor ZSO w Krzyżu Wielkopolskim zachowując zasadę proporcjonalności

      

      

     Załącznik nr 2 do Regulaminu

      

     REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

     1. Przy wejściu na obiekt obowiązuje zgłaszanie osób wchodzących i ich weryfikacja.
     2. Zasłanianie twarzy obowiązuje w momencie dotarcia na  obiekt sportowy oraz w przestrzeni wspólnej obiektu, nie dotyczy płyty boiska i osób ćwiczących w trakcie zajęć.
     3.  Obowiązuje limit 32 ćwiczących plus 3 trenerów.
     4. Obowiązkowo przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry należy zdezynfekować ręce.
     5. Po każdym użyciu i po każdej grupie dezynfekuje się urządzenia i sprzęt sportowy.
     6. Rekomenduje się korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcję po użyciu.
     7. Rekomenduje się odkażanie rąk w trakcie zajęć.
     8. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można  ją zastąpić np. skinieniem głową.
     9. Obowiązkowy jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry a wejściem na zajęcia kolejnej grupy.
     10.  Po zakończeniu zajęć rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się).
     11.  Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci –ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.
     12.  Na  trybunach obiektu , może być zajętość w  50%-ach  stanu miejsc.
     13.  Pozostałe zapisy regulaminu korzystania z obiektu pozostają bez zmian. Prosimy o  logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną  akceptację wytycznych pracowników obiektu.
     14. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2021 roku.

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • 67 25 64 087, /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/ 693 713 462, 67 25 64 035 /sekretariat, ul. Wojska Polskiego 31/ 67 25 65 614 /świetlica, ul.Wojska Polskiego 31/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski Poland
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych