• Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

   • Załączniki do pobrania:

      Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej 2021/2022

      RODO
     

    Zasady przyjmowania  dzieci do  klasy pierwszej  szkoły podstawowej  wchodzącej
    w skład Zespołu
     Szkół Ogólnokształcący w Krzyżu Wielkopolskim 
    w roku szkolnym 2021/2022

    I. Podstawa prawna:

    1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
    2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.08.2019 r. w sprawie przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i  centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737.)

    II. Przyjmowanie do klasy I

    Do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci:

    • 7- letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
    • 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię   poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

    III. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły

    1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie Zgłoszenia.
     Zgłoszenie zawiera:
     1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
     2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
     3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.
    2. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).
    3. Wypełnione Zgłoszenie, wraz z oświadczeniem, należy składać w szkole obwodowej
     w terminie od 15.02.2021 r. do 19 marca 2021 r.
    4. Wzór Zgłoszenia dostępny jest w  szkole podstawowej i na stronie www.zso.krzyz.pl

    IV. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

    1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
    2. Rodzice kandydata wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Wzór wniosku dostępny jest w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat i na stronie www.zso.krzyz.pl.
    3. Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców wniosek należy składać w terminie od 01.02021 r. - 19.03.2021 r.  do dyrektora tej szkoły. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
    4. Postępowanie rekrutacyjne do pierwszej klasy szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
    5. Decyzję o przyjęciu do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły decyduje komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę następujące kryteria ustalone przez Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego  - zarządzenie  nr 310/2021 r. z dnia 29 stycznia 2021 r.
    1.  kandydat do klasy pierwszej realizował roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu  znajdującym się w obwodzie szkoły   
     – 20 punktów,
    2. kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły wchodzącej w skład zespołu, do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata – 30 punktów,
    3. przynajmniej jeden rodzic kandydata wykonuje pracę na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski,
    4. wielodzietność rodziny kandydata – 5 punktów.

     

    Termin przyjmowania zgłoszeń  do klasy I szkoły podstawowej  wchodzącej
    w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

    na rok szkolny 2021/2022

    Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin postępowania rekrutacyjnego

    1.

    Przyjmowanie zgłoszeń  do klasy I.*

    Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie
     o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów kandydata
    i kandydatki.

    15.02. – 19.03.2021r.

    * dotyczy dzieci zamieszkałych  w obwodzie szkoły

     

    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz  składania dokumentów do  klasy pierwszej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
     na rok szkolny 2021/2022

    Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin postępowania rekrutacyjnego

    1.

    Przyjmowanie wniosków  do klasy I.*

    01.03. – 19.03.2021 r.

    2.

    Weryfikacja wniosków.

    24.03.2021 r.

    3.

    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych.

    26.03.2021 r.

    4.

    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

    30.03.2021r.

    5.

    Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej

    o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

    6.

    Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję rekrutacyjną.

    do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    7.

    Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

    do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    8.

    Rozpatrzenie  przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

    do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    * dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • zsokrzyz@wp.pl
   • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych