• Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

   •  

    Załączniki do pobrania:

      ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2024/2025

      KARTA INFORMACYJNA

      RODO

      ZARZĄDZENIE NR  842/2024 BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO

     

    Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej  wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w  Krzyżu Wielkopolskim w roku szkolnym 2024/2025

     

    1. Podstawa prawna.
    1. Zarządzenie Nr 842/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia  2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Krzyż Wielkopolski na rok szkolny 2024/2025.
    2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2023 r. poz.   900 ze zm.).
    3. Rozporządzenie MEN z dnia 21.08.2019 r. w sprawie przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i  centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

    II. Przyjmowanie do klasy I.

    1. klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są dzieci:
     1. letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
     2. (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

     

    III. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły.

    1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie Zgłoszenia. Zgłoszenie zawiera:

    1) imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

    2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

    3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata.

     

    Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata
     i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe) i kartę informacyjną.

     

     

    1. Wypełnione Zgłoszenie, wraz z oświadczeniem, należy składać w szkole obwodowej
     w terminie od 12.02.2024 r. do 22 marca 2024 r.
    2. Wzór Zgłoszenia dostępny jest w  szkole podstawowej i na stronie www.zsokrzyz.pl

    IV. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły.

    1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
    2. Rodzice kandydata wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Wzór wniosku dostępny jest w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat i na stronie www.zsokrzyz.pl.
    3. Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców wniosek należy składać w terminie od 26.02.2024 r. - 22.03.2024 r.  do dyrektora tej szkoły. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
    4. Postępowanie rekrutacyjne do pierwszej klasy szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
    5.  W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym  brane są pod uwagę  następujące kryteria ustalone przez Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego:
    1.  kandydat do klasy pierwszej realizował roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu  znajdującym się w obwodzie szkoły   
     – 20 punktów,
    2. kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły wchodzącej w skład zespołu, do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata – 30 punktów,
    3. przynajmniej jeden rodzic kandydata wykonuje pracę na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski – 10 punktów,
    4. wielodzietność rodziny kandydata – 5 punktów.

                                                                                                  Załącznik nr 1

                                                                                                  do Zarządzenia Nr  842/2024

    Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego

                                                                                                  z dnia 23 stycznia 2024 r.

     

     

    Termin przyjmowania zgłoszeń  do klasy I Szkoły Podstawowej  wchodzącej   w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących na rok szkolny 2024/2025

     

    Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin postępowania rekrutacyjnego

    1.

    Przyjmowanie zgłoszeń  do klasy I.*

    Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie
     o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów kandydata i kandydata oraz kartę informacyjną.

     

    12.02.2024 – 22.03.2024 r.

    * dotyczy dzieci zamieszkałych  w obwodzie szkoły

     

    Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy przyjmowania dokumentów do  klasy I szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących na rok szkolny 2023/2024

    Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin postępowania rekrutacyjnego

    Termin postępowania

    uzupełniającego

    1.

    Przyjmowanie wniosków  do klasy I.*

     

    26.02. – 22.03.2024 r.

    17.06.2024 r. – 21.06.2024 r.

    2.

    Weryfikacja wniosków.

    25.03.2024 r.

     

    24.06.2024 r.

    3.

    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych.

     

    27.03.2024 r.

    26.06.2024 r.

    4.

    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

    29.03.2024 r.

    28.06.2024 r.

     

    5.

    Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

    6.

    Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję rekrutacyjną.

    do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    7.

    Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

    do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    8.

    Rozpatrzenie  przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

    do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    * dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • 67 25 64 087, /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/ 693 713 462, 67 25 64 035 /sekretariat, ul. Wojska Polskiego 31/ 67 25 65 614 /świetlica, ul.Wojska Polskiego 31/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski Poland
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych