• Standardy pracy biblioteki szkolnej

    Standard I

         Biblioteka szkolna posiada warunki do pełnienia funkcji centrum edukacyjno-informacyjnego szkoły

     

    1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną.
    2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice.
    3. Biblioteka zlokalizowana jest blisko pomieszczeń dydaktycznych. 
    4. Biblioteka posiada odpowiednio zaaranżowane pomieszczenia (wypożyczalnia, czytelnia).
    5. Pomieszczenia biblioteki są odpowiednio zabezpieczone, spełniają wymogi bhp  i obowiązujące normy budowlane.
    6. Meble są funkcjonalne, estetyczne, dostosowane w miarę możliwości do wieku i potrzeb użytkowników, spełniające wymogi bhp, posiadające atesty.
    7. Biblioteka wyposażona jest w sprzęt techniczny i komputerowy, odpowiedni do wieku i kategorii użytkowników.
    8. Na systematyczne uzupełnianie zbiorów oraz zakup i konserwację sprzętu bibliotecznego (w tym komputerowego) przeznacza się pieniądze z budżetu szkoły.
    9. Biblioteka ma do dyspozycji wystarczającą ilość druków, materiałów i środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.
    10. Biblioteka jest dostępna codzienne nie krócej niż czas trwania zajęć lekcyjnych.
    11. Czas pracy biblioteki umożliwia maksymalne wykorzystanie jej zbiorów wszystkim użytkownikom.

     

    Standard II

    Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory i informacje. Prowadzi ewidencję i dokumentację biblioteczną

    1. Biblioteka systematycznie i planowo gromadzi i opracowuje: książki, czasopisma, zbiory multimedialne.
    2. Zbiory biblioteki są zgodne z poziomem, profilem szkoły i realizowanymi w niej programami nauczania i obejmują: lektury, literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii, popularnonaukową, piękną, gazety i czasopisma, wydawnictwa multimedialne i informacyjne.
    3. Biblioteka organizuje warsztat informacyjny: katalogi, księgozbiór podręczny. Gromadzi i oferuje informacje na różnych nośnikach.
    4. Biblioteka stosuje różnorodne formy udzielania informacji: ustną, wizualną, z zastosowaniem technologii informacyjnej.
    5. Biblioteka, pełniąc funkcję szkolnego centrum informacji, gromadzi i udostępnia dokumenty pracy szkoły.
    6. Biblioteka prowadzi pomiar czytelnictwa w szkole. Opracowuje jego wyniki i wnioski, które stanowią podstawę do korekty planów pracy biblioteki szkolnej.
    7. Zasoby internetu udostępniane są wszystkim użytkownikom w celach edukacyjnych. Zasady korzystania są jasno określone w odrębnym regulaminie.
    8. Prowadzona jest systematyczna aktualizacja zbiorów i selekcja nie rzadziej niż raz na 5 lat.
    9. Dokumentacja biblioteki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

    Standard III

    Bibliotekę szkolną prowadzą odpowiednio wykwalifikowani i umotywowani nauczyciele bibliotekarze

    1. W bibliotece szkolnej zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze.
    2. Opiekę nad pracownią informacyjno-multimedialną sprawuje odpowiednio przeszkolony nauczyciel bibliotekarz, przy wsparciu administratora sieci.
    3. Zajęcia dodatkowo przydzielane nauczycielom bibliotekarzom nie ograniczają użytkownikom dostępności do biblioteki i nie dezorganizują jej funkcjonowania.
    4. Nauczyciele bibliotekarze mają zapewnione warunki do dokształcania i doskonalenia się.

    Standard IV

    Biblioteka uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły

    1. Działania dydaktyczne i wychowawcze biblioteki są spójne z planami i programami pracy szkoły.
    2. Biblioteka kształtuje kulturę czytelniczą, informacyjną i medialną poprzez różnorodne formy pracy z użytkownikiem.
    3. Biblioteka rozpoznaje problemy uczniów, wspiera rozwój uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
    4. Biblioteka wspomaga działania szkoły w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych.
    5. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa, np. konkursy, wystawy, filmowe ekranizacje lektur szkolnych.
    6. Formy zajęć bibliotecznych obejmują pracę z klasami, grupami i konsultacje indywidualne.
    7. Celem zajęć  z edukacji czytelniczej i medialnej jest przygotowanie użytkownika do świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystywania informacji.
    8. Nauczyciel bibliotekarz kształtuje umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki.
    9. Nauczyciele przedmiotów wspierani przez nauczyciela bibliotekarza organizują zajęcia dydaktyczne w bibliotece szkolnej oraz  w oparciu o zbiory i warsztat informacyjny biblioteki.
    10. Prawidłowe funkcjonowanie biblioteki szkolnej gwarantuje podniesienie jakości pracy szkoły.

    Standard V

    Biblioteka promuje swoją działalność w środowisku szkolnym i poza szkołą

    1. Biblioteka stosuje różnorodne metody i formy reklamy swojej działalności na terenie szkoły i poza szkołą.
    2. Biblioteka prowadzi współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami wspomagającymi edukację i oświatę.
    3. Biblioteka wspomaga i pełni rolę ośrodka informacji o szkolnych działaniach oraz o programach rządowych i unijnych.
    4. Biblioteka kształtuje pozytywny wizerunek szkoły.

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • zsokrzyz@wp.pl
   • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych