•   

    Regulamin

    świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących

    w Krzyżu Wlkp.

    Na podstawie:

    ·         art.103 i 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ),

    ·         § 7 rozporządzenia MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie szczególnej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2016 r., poz.649), Statutu ZSO w Krzyżu Wlkp.

    Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo–wychowawczych, dydaktycznych i profilaktycznych przyjętych w programie pracy szkoły oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym.

    1.   Organizacja pracy świetlicy

    1) Dla dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, dojazd do szkoły lub inne okoliczności, szkoła organizuje zajęcia w świetlicy.

    2) Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły, którą szkoła organizuje.

    3) Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

    4)   Ze względu na rodzaj zajęć i ich formy mogą one być przeprowadzane w: pomieszczeniach świetlicy, salach lekcyjnych, czytelni na obiektach sportowych i na placu zabaw.

    5) Świetlica funkcjonuje w dwóch budynkach szkolnych określanych jako budynek przy ul. Sienkiewicza 1 i przy ul. Wojska Polskiego 31  w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów.

    6)   Ze świetlicy szkolnej korzystają: uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wlkp. w godzinach od 7.00 do 15.30 w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

    7   W przypadkach uzasadnionych organizacyjnie Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie harmonogramu pracy świetlicy.

    8) Stałymi wychowankami świetlicy są uczniowie, którzy zgłoszeni zostali do świetlicy poprzez kartę zgłoszenia do świetlicy.

    9) Do świetlicy szkolnej przyjmuje się wszystkich zgłoszonych uczniów.

    10)  Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka - karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej (załącznik) zawierającej w szczególności:

    a. informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy;

    b. wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;

    c. sposobu kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach.

    11) Nieobecność dziecka na zajęciach lekcyjnych jest jednoznaczna z nieobecnością na zajęciach w świetlicy szkolnej.

    12) Grupa uczniów świetlicy powinna liczyć nie więcej niż 25 uczniów.

    13) Na początku każdego roku szkolnego uczniowie zapoznają się z regulaminem świetlicy oraz podpisują kodeks zachowań obowiązujący w świetlicy.

    14) Przebywając na boisku szkolnym i placu zabaw, uczniowie przestrzegają obowiązujących tam regulaminów.

    15) W przypadku jakichkolwiek zdarzeń w świetlicy obowiązują takie same procedury jak w szkole.

    2. Zadania wychowawcy świetlicy

    1) Nad całością zadań powierzonych świetlicy czuwa wychowawca (wychowawcy) i on jest bezpośrednio odpowiedzialny za bezpieczeństwo, ład i estetykę świetlicy i w miejscach odbywania zajęć, które wynikają z zadań świetlicy.

    2)   Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

    a. organizowanie  pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w świetlicy;

    b. organizowanie gier, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;

    c. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;

    d.  stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;

    e. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

    f. rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;

    g. współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym, oraz innymi pracownikami szkoły.

    h. pełnienie opieki podczas odprowadzania uczniów do pojazdów szkolnych, na zajęcia lekcyjne, w stołówce;

    i.  organizowanie wycieczek, konkursów oraz praca na rzecz szkoły;

    j. przygotowywanie imprez okolicznościowych.

    3. Prawa i obowiązki uczniów uczęszczających do świetlicy

    1)  Uczestnik świetlicy ma prawo:

    a. zwracać się do wychowawców o udzielenie pomocy w odrabianiu zadań domowych;

    b. rozwijać swoje zdolności i zainteresowania;

    c. przedstawiać wychowawcom własne problemy i uzyskiwać od nich pomoc z poszanowaniem godności własnej;

    d. korzystać z zajęć, ze sprzętu, pomocy dydaktycznych, gier świetlicy szkolnej;

    e.  wykorzystać czas spędzony w świetlicy na odrabianie zadań domowych i naukę własną, indywidualną i zbiorową;

    f. wnioskować o określone formy i metody zabawowe;

    g.  zgłaszać wszystkie zauważone zagrożenia i nieprawidłowości;

    h. do poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;

    i.   do poszanowania godności osobistej;

    j.  do ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną;

    k. do wyrozumiałości i cierpliwości.

    2)  Uczestnik świetlicy zobowiązany jest:

    a. zachować ciszę i przestrzegać formy kulturalnego zachowania się;

    b. utrzymywać ład i porządek w świetlicy;

    c.   wypełniać polecenia nauczycieli świetlicy;

    d. nie opuszczać świetlicy bez zgody wychowawcy;

    e. otaczać opieką młodszych i słabszych fizycznie;

    f.    szanować pracę własną, kolegów i wychowawców;

    g.  dbać o mienie świetlicy, rzeczy własne i kolegów;

    h.  uczniowie dojeżdżający powinni dbać o swoje bezpieczeństwo w drodze do szkoły, w pojazdach i na przystankach autobusowych;

    i. uczestnik świetlicy powinien zapoznać się z regulaminem i kodeksem zachowań obowiązującym w świetlicy i go przestrzegać.

    4. Nagrody i kary

    1)  Nagrody:

    a. uczniom wyróżniającym się w zachowaniu i pracy na rzecz świetlicy można udzielić pochwały wobec wszystkich wychowanków świetlicy;

    b. wpisu pochwały do dziennika lekcyjnego;

    c.   dyplomu lub nagrody rzeczowej na koniec roku szkolnego.

    2)  Kary:

    a.  za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy ucznia można ukarać uwagą wychowawcy świetlicy;

    b.   zgłoszeniem do wychowawcy klasy o złym zachowaniu ucznia świetlicy;

    c.    ustnym, pisemnym lub telefonicznym poinformowaniu rodziców lub opiekunów  o złym zachowaniu ucznia;

    d.  karą, która wynika ze Statutu ZSO w Krzyżu Wlkp.

     

    Załącznik do regulaminu świetlicy

     

    KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

    ZSO w Krzyżu Wlkp.

    Imię i nazwisko dziecka  ……....................................................................klasa .............................

    Data urodzenia ………………………………………………………………………………………

    Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………...

    Aktualne numery telefonów kontaktowych:

    Matki (prawnej opiekunki) …………………………………………………………………………

    Ojca (prawnego opiekuna) …………………………………………………………………………

    Upoważnienie do odbioru dziecka

    Ja (imię i nazwisko rodzica, opiekuna)

    ..................................................................................................................

    Upoważniam do odbioru dziecka następujące osoby (stopień pokrewieństwa):

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ...............................................................................................................................................

    (data, czytelny podpis rodzica, opiekuna)

    Ważne informacje

     

     

    ·         Świetlica jest czynna od godziny   …………………………….

    ·         Nie podlega opiece dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

    ·         Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie nauczycielowi swojego przyjścia do świetlicy.

    ·         Odbierać dziecko mogą jego rodzice, opiekunowie lub osoby wskazane  przez rodzica w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”.

    ·         Każda osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest ten fakt zgłosić wychowawcy.

    ·         Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu  po zgłoszeniu wyjścia wychowawcy (dotyczy uczniów miejscowych).

    ·         W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu, należy zgłaszać ten fakt wychowawcy ustnie lub formie pisemnej.

     

    Oświadczam, że akceptuję ww. ustalenia

     

     

     

    Data                                                                                                                        Podpis rodzica/opiekuna

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • 67 25 64 087, /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/ 693 713 462, 67 25 64 035 /sekretariat, ul. Wojska Polskiego 31/ 67 25 65 614 /świetlica, ul.Wojska Polskiego 31/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski Poland
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych