• Zarządzenie nr 54/2020

   Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

   w sprawie organizacji stopni szkolnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

   Na podstawie zarządzenia nr 110.1.16.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia  4 maja 2020 r. w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych  organizowanych dla uczniów szkół podstawowych  województwa  wielkopolskiego w roku szkolnym 2020/2021 oraz § 11ga Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz. 493, z późn. zm.) podaję do wiadomości:

   I. Zasady ogólne

   1. Konkurs składa się z 3 stopni:
   • szkolnego,
   • rejonowego,
   • wojewódzkiego.
   1. Udział uczniów jest dobrowolny, przewodniczący odpowiednich komisji przyjmują od rodziców oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie, o akceptacji Regulaminów poszczególnych konkursów,  oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych i wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych dziecka oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów.
   2. Uczeń przystępujący do poszczególnych stopni konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
   3. Organizacja konkursów uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych poprzez dostosowanie warunków przeprowadzenia konkursu do potrzeb ww. uczestników (dostosowanie nie może naruszać  zasad samodzielnej pracy uczestnika konkursu).
   4. Na każdym stopniu konkursu uczestnicy mają za zadanie rozwiązać test konkursowy, który może składać się z zadań zamkniętych i otwartych.
   5. Organizacja konkursu uwzględnia warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia COVID-19 na danym terenie:
   • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia,
   • Wariant B – mieszana forma kształcenia,
   • Wariant C – kształcenie zdalne.
   1. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, podczas przeprowadzania konkursu na poszczególnych stopniach, należy bezwzględnie stosować się do zasad i procedur obowiązujących w danej szkole, zgodnych z wytycznymi MEN i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
   2. Testy konkursowe na poszczególnych stopniach  konkursu są opracowane i udostępniane w dwóch wersjach do wyboru przez dyrektora szkoły. W obu wersji testu obowiązuje jeden, ten sam schemat oceniania.
   3. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego stopnia konkursu. Niestawienie się uczestnika konkursu w określonym terminie i miejscu jego przeprowadzania jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
   4. Czas trwania i szczegóły danego etapu konkursu określa jego regulamin.
   5. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu
    w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag
    i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta
    z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności, w  tym telefonów komórkowych).
   6. Stopnie szkolne konkursów przeprowadza się w salach zapewniających samodzielność pracy.
   7. W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test konkursowy, w każdym czasie po poinformowaniu o swoim zamiarze komisji konkursowej, oddaniu pracy konkursowej i wyrażeniu zgody przez przewodniczącego komisji. Wydarzenie to zostanie odnotowane w protokole przeprowadzenia konkursu. W czasie przebywania poza salą należy zapewnić uczniowi warunki wykluczające możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami (poza koniecznością korzystania z pomocy medycznej).
   8. Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, pozostaje w sali na swoim miejscu.
   9. Dla uczestników, którzy z przyczyn losowych w oznaczonym dniu i godzinie nie przystąpią do konkursu nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego.
   10. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu konkursu Przewodniczący Komisji Konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia konkursu.
   11. Konkursy przedmiotowe obejmują: wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego danego przedmiotu nauczania i poszerzające wiedzę i umiejętności danej edukacji wskazane w regulaminach konkursów.
   12. Każda praca konkursowa musi być oceniona zgodnie z kryteriami opracowanymi przez autora testu i podpisana przez oceniającego- członka komisji konkursowej oraz przewodniczącego komisji.
   13. Wyniki konkursu szkolnego ogłaszane są w formie komunikatu, w wersji papierowej i elektronicznej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia szkolnego etapu konkursu (na tablicy ogłoszeń SU i na stronie WWW. szkoły).
   14. Koszty przejazdu opiekunów i uczestników na etap rejonowy i wojewódzki pokrywa szkoła.
   15. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczestników konkursu sprawdzona i oceniona praca może być udostępniona 1 raz do wglądu lub 1 raz do wykonania fotografii w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.
   16. Odwołania rodziców (prawnych opiekunów) uczestników konkursu dotyczące organizacji i przebiegu konkursu należy składać w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu:

   1) po stopniu szkolnym do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej,

   2) po etapie rejonowym i wojewódzkim do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,

   3) odwołania muszą zawierać: imię i nazwisko osoby składającej pismo, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) oraz dokładne dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwa szkoły).

   1. Protokoły z rozpatrywania wniesionych odwołań sporządza przewodniczący właściwej komisji wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminów konkursów. Protokół przekazuje się do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
   2. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
   3. Dokumentacja związana z przebiegiem poszczególnych etapów konkursów, po ich zakończeniu jest porządkowana, zabezpieczona i przechowywana przez 5 lat w szkole - miejscu przeprowadzenia konkursu.

   II. Szkolna Komisja Konkursowa i tryb jej powoływania.

   1. Na stopniu szkolnym konkursy przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.
   2. Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor szkoły.
   3. Członkowie komisji konkursowej:
    1. udzielają uczniom informacji o organizacji konkursów, terminach, zasadach udziału i zakresie wymaganej wiedzy i umiejętności-zapoznają z regulaminem;
    2. przygotowują stronę organizacyjną konkursów;
    3. opracowują szczegółowe procedury (zasady kodowania prac etapu szkolnego, zajmowania miejsc w sali itp.);
    4. przeprowadzają konkursy i oceniają prace konkursowe.
   4. Komisja pracuje w składzie nie mniejszym niż 2 osoby.
   5. Każda praca powinna być sprawdzona zgodnie z kryteriami opracowanymi przez autora testu, oceniona i podpisana przez członka komisji, sprawdzającego daną prace oraz przewodniczącego komisji.
   6. Do zadań przewodniczącego należy:

   a) opracowanie zasad kodowania prac etapu szkolnego;

   b) nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkursu i właściwego oceniania prac zgodnie z regulaminami organizowania poszczególnych konkursów przedmiotowych;

   c) przestrzeganie terminów i wszelkich spraw organizacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji konkursów;

   d) uzyskanie oświadczeń rodziców o akceptacji regulaminów konkursów
   i wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów (wg wymaganego wzoru), oświadczenia (kopie) należy przechowywać w szkole przez 5 lat;

   e) sprawdzenie i ocena wszystkich prac konkursowych;

   f) rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu i ocenieniu przez Szkolną Komisję Konkursową;

   g) sporządzenie w formie pisemnej i elektronicznej, protokołu według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, przekazanie ww. dokumentów wraz
   z pracami uczniów dyrektorowi szkoły;

   h) rozpatrywanie wraz z innymi członkami komisji, odwołań i zażaleń związanych z organizacją i przebiegiem eliminacji konkursowych etapu szkolnego;

   i) gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji konkursowej obejmującej: listy uczestników konkursów, powołania Szkolnej Komisji Konkursowej, oświadczenia rodziców, o których mowa w ppkt. D, prace konkursowe uczniów, protokoły z prac Szkolnej Komisji Konkursowej i inne dokumenty;

   j) odebranie, na dzień przed konkursem zadań testowych oraz kluczy odpowiedzi, przesłanych drogą elektroniczną przez Kuratorium Oświaty
   w Poznaniu na e-mailowy adres szkoły, podany przez dyrektora w formularzu on-line;

   k) powielenie, zabezpieczenie i przechowywanie ww. materiałów konkursowych z zachowaniem tajemnicy służbowej;

   l) zapewnienie warunków samodzielnej, spokojnej pracy uczestników;

   ł) ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursu w ciągu trzech dni roboczych;

   m) wypełnienie protokołu on-line w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia etapu szkolnego niezależnie od liczby zakwalifikowanych uczniów do etapu rejonowego (wersja papierową wygenerowanego na platformie protokołu pozostaje w szkole).

    

   III. Dokumentacja i sposób jej przechowywania.

   Z przebiegu eliminacji szkolnych konkursów prowadzi się następującą dokumentację:

   a) powołania szkolnej komisji konkursowej;

   b) protokoły z eliminacji szkolnych w formie elektronicznej i pisemnej, imienne listy uczestników wraz z liczbą uzyskanych punktów, oświadczenia rodziców;

   c) prace uczniów;

   d) inne dokumenty.

   Dokumentacja z etapu jest porządkowana, zabezpieczana i przechowywana przez 5 lat.

   Są to:

   • oryginał  protokołu z prac Szkolnej Komisji Konkursowej,
   • lista uczestników konkursu,
   • powołanie SKK,
   • prace konkursowe uczniów,
   • kopie dokumentów przesłanych do KO.

   IV. Ogólny zakres wymaganej wiedzy i umiejętności oraz terminy konkursów zawarte są w regulaminach konkursów dostępnych na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu: ko.poznan.pl

    

   V. Powołuję szkolne komisje konkursowe:

   1. konkurs języka angielskiego – 04.11.2020 r. godz. 14.00

   mgr Żaneta Mazurkiewicz– przewodnicząca komisji

   mgr Małgorzata Skiera – Juchniewicz

   mgr Maria Ficner-Cyganik

    

   1. konkurs języka polskiego – 06.11.2020 r. godz. 14.00

   mgr Łukasz Spychalski – przewodniczący komisji

   mgr Kinga Strączkowska

   mgr Elżbieta Pachulska

   1. konkurs matematyczny – 03.11.2020 r. godz. 14.00

   mgr Iwona Lepiato – przewodnicząca komisji

   mgr Mirosława Bujko

   mgr Beata Kapusta

   1. konkurs historyczny – 30.10.2020 r. godz. 14.00

   mgr Łukasz Spychalski – przewodniczący komisji

   mgr Tomasz Molenda

   mgr Jarosław Komara

   1. konkurs chemiczny – 27.10.2020 r. godz. 12.00

   mgr Żaneta Mazurkiewicz – przewodnicząca komisji

   mgr Monika Pilarska– przewodnicząca komisji

   mgr Agnieszka Nawojczyk

   1. konkurs biologiczny – 26.10.2020 r. godz. 12.00

   mgr Łukasz Spychalski – przewodniczący komisji

   mgr Katarzyna Brzezińska

   mgr Ewa Graś

   1. konkurs fizyczny – 28.10.2020 r. godz. 14.00

   mgr Iwona Lepiato – przewodnicząca komisji

   mgr Agnieszka Nawojczyk

   mgr Ewa Graś

   1. konkurs geograficzny – 29.10.2020 r. – godz. 14.00

    mgr Łukasz Spychalski – przewodniczący komisji

     mgr Monika Pilarska – członek komisji

     mgr Katarzyna Koczerba – członek komisji

   VII. Terminarz zadań

   1. przygotowanie tablicy informacyjnej na temat konkursów – Izabella Kubiś (wrzesień 2020),
   2. zgłoszenie uczniów chętnych do uczestnictwa w konkursach do 16.10.2020 r. przez nauczycieli Przewodniczącemu Szkolnej Komisji danego konkursu,
   3. uzyskanie odpowiednich oświadczeń od rodziców do 14.10.2020 r.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • zsokrzyz@wp.pl
   • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych