• Spotkanie online z ekspertami kampanii promującej transplantację - Drugie życie

     •  

      27 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie online zorganizowane w ramach kampanii społecznej „Drugie życie” z panią dr n. med. Katarzyną Smykał-Jankowiak - ekspertem medycznym kampanii oraz z osobą po przeszczepie nerki – panem Janem Stępniakiem. Spotkanie, w którym brała udział społeczność szkolna, odbyło się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Uczestniczki kampanii wraz ze szkolnym koordynatorem przygotowały krótki apel. Możliwe to było dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, jakim dysponuje nasza szkoła.

      Uczestniczki kampanii uroczyście powitały gości oraz społeczność szkolną, po czym oddały głos ekspertom. Pani doktor przybliżyła wszystkim w sposób bardzo interesujący tematykę transplantacji. Prelegentka przedstawiła krótką historię transplantacji na świecie i w Polsce. Wytłumaczyła, co to jest śmierć mózgowa, kiedy można pobrać narządy do przeszczepu oraz w jaki sposób można pozyskać organy od żywego dawcy i od dawcy zmarłego.

      Ekspertka kampanii przedstawiła również obowiązki lekarza oraz warunki prawne pobierania narządów w celu ich przeszczepienia, wskazując na ważną rolę oświadczenia woli i poinformowania bliskich o swojej decyzji.

      W końcowej części wykładu pani doktor scharakteryzowała procedurę pobrania narządów i warunki powodzenia przeszczepu, opowiedziała również o trudnościach, na które napotykają transplantolodzy w dobie epidemii.

      W drugiej części spotkania swoją historią związaną z chorobą, oczekiwaniem na przeszczep i z życiem po przeszczepie podzielił się z młodzieżą pan Jan Stępniak, który wraz z przeszczepem nerki otrzymał nowe życie. Pan Jan Stępniak po transplantacji wstąpił do Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji i jest aktywnym sportowcem, reprezentantem Polski na Mistrzostwach Europy Osób po Transplantacji i Dializowanych, bierze udział w biegach i triatlonie. Nasz gość ujął nas swoją historią i pokazał tym samym, że będąc po przeszczepie można czerpać z życia całymi garściami. Dar życia pan Jan zawdzięcza dawcy, którym może stać się kiedyś każdy z nas.

       

     • Komunikat

     •  

      W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim przedłuża zawieszenie funkcjonowania obiektów sportowych w ZSO w Krzyżu Wielkopolskim do 14 lutego 2021r.

      Jednocześnie przypomina  o wyjątkach dotyczących ww zawieszenia:

      „organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

      1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)  lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
      2. ich organizowania bez udziału publiczności.

       Okoliczności, o których mowa w ust. 2, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.”

       

     • Komunikat MEN

     •  

      Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

      Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

      Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

      1. Rozporządzenie z art. 30b
      2. Komunikat MEiN - Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną

       

     • 29. Finał WOŚP

     • 29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2021 roku pod hasłem:

      Zbieramy dla oddziałów dziecięcej
      laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy

      Finał z głową - takie jest hasło przewodnie naszej zbiórki. Tym razem skupiamy się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii.

      W 2021 roku Fundacja WOŚP ma zamiar zebrać pieniądze na zakup takich sprzętów jak m.in.:

      • zestawy endoskopów laryngologicznych
      • endoskopy giętkie
      • zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych
      • egzoskopy
      • lasery diodowe
      • nawigacje optyczne otolaryngologiczne
      • koblatory do operacji migdałków 
      • aparaty USG i RTG 
      • kardiomonitory
      • lampy czołowe
      • lampy operacyjne 
      • polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego

                   Jak każdego roku liczymy na wsparcie spoleczności naszej szkoły tej szczytnej akcji. W związku z pandemią ma ona inny charakter. Sztab finalu mieści się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wielkopolskim. Szefową sztabu jest Pani dyrektor Katarzyna Waśko. Z jej inicjatywy realizowane są aukcje internetowe. Będzie rownież zorganizowany kiermasz rozmaitości. Można jeszcze dostarczać rzeczy na kiermasz, który odbędzie się 31 stycznia 2021 roku od godziny 15.00 przy fontannie.

      Serdecznie zapraszamy!!!

          

     • Projekt „Szkoła Wodorowa” – inicjatywa dla szkół ponadpodstawowych.

     • Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje zadania, które mają na celu rozwój alternatywnych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania w budowie ekologicznie przyjaznych społeczeństw.

      Szkoła nasza przystąpiła do tej inicjatywy i podpisała stosowne porozumienie z Województwem Wielkopolskim. Dzięki temu otrzymamy zestawy materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz możliwość udziału w spotkaniach organizowanych dla grup szkolnych prowadzonych przez ekspertów.

     • W oczekiwaniu na obecnych i przyszłych licealistów.

     •  

      W ostatnim czasie dwie sale lekcyjne liceum ogólnokształcącego zostały wyposażone w monitory dotykowe 75" zakupione w ramach programu Aktywna Tablica. Korzystanie z monitorów dotykowych jest nowym kierunkiem w procesie uatrakcyjniania i podnoszenia efektywności zajęć w naszym liceum.

     • Powrót uczniów klas I-III do szkoły

     • Krzyż Wlkp., 15.01.2021r.

       

      Zasady ogólne

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
      4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
      5. Rodzice ucznia mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
      6. Jeżeli zaobserwuje się u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych izoluje się dziecko w wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomią się rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
      7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      8. Obowiązuje nakaz zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy; w przypadku braku możliwości zachowania dystansu istnieje obowiązek osłony ust i nosa.
      9. W miejscach wspólnie użytkowanych, (np. na korytarzach, w szatni, na boisku) istnieje obowiązek osłony ust i nosa.
      10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
      11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
      12. W bibliotece szkolnej uwzględnia się konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek      i innych materiałów.
      13. Wejście na teren szkoły jest ograniczony. Interesanci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 67/2564035. Przy wejściu do szkoły znajduje się dzwonek.

       

      Organizacja zajęć w szkole

      1. Uczniowie wchodzą do szkoły wg następującego porządku
       • - wejście nr 1 klasa 1a,1b,1c,2a,2b
       • - wejście nr 2 klasa 2c,2d,3a,3b
       • - wejście nr 3 klasa 3c,3d
       • - wejście nr 4 uczniowie dojeżdżający
      2.  Wejścia nr 1,2,3 otwierane są o godzinie 7.50. Wejście nr 4 otwierane jest o godzinie 7.15
      3. Sale lekcyjne otwierane są o godzinie 7.50. W przypadku, gdy oddział rozpoczyna zajęcia o późniejszej godzinie, sale lekcyjne otwierane są 10 minut przed rozpoczęciem zajęć
      4. Nauczyciele rozpoczynają pracę 10 minut przed pierwszą lekcją danego oddziału.
      5. Uczniowie klas 1b,1c,  2d, 3a,3c przychodzą do szkoły o godzinie 7.50.
      6. Uczniowie klas 1a, 2a,2b,2c,3d, 3b przychodzą do szkoły o godzinie 7.55.
      7. Po wejściu do szkoły uczniowie udają się bezpośrednio do swoich sal i znajdują się pod opieką nauczycieli, z którymi mają pierwszą lekcję.
      8. Po zakończeniu zajęć uczniowie ubierają się i opuszczają budynek szkolny lub udają się do świetlicy pod opieką nauczyciela, z którym mają ostatnią lekcję.
      9. Przed rozpoczęciem zajęć dyżur na dolnym i górnym korytarzu pełnią nauczyciele świetlicy lub inni wyznaczeni nauczyciele według ustalonego harmonogramu.

      Organizacja przerw w szkole

      1. W dni niepogodne uczniowie spędzają przerwy w sali lekcyjnej odpowiednio wietrzonej.
      2. W dni pogodne uczniowie spędzają przerwy na boisku szkolnym pod opieką wychowawcy klasy lub innego nauczyciela.
      3. Z boiska szkolnego może korzystać jednocześnie nie więcej niż 6 oddziałów klasowych. Każda grupa uczniów przebywa w takiej odległości, która uniemożliwia kontaktowanie się z innymi oddziałami.
      4. Obowiązuje następujący harmonogram przerw spędzanych na boisku szkolnym:

      8.35 – 8.45 - 1b,1c,  2d, 3a,3c

      8.50 – 9.00 - 1a, 2a,2b,2c,3d, 3b

      9.30 – 9.40 - 1b,1c,  2d, 3a,3c

      9.45 – 9.55 - 1a, 2a,2b,2c,3d, 3b

      10.25 – 10.40 - 1b,1c,  2d, 3a,3c

      10.45 – 10.55 - 1a, 2a,2b,2c,3d, 3b

      11.25 – 11.35 - 1b,1c,  2d, 3a,3c

      11.40 – 11.50 - 1a, 2a,2b,2c,3d, 3b

       

      Konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klasy III liceum

      Konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klasy III liceum na terenie szkoły odbywać się będą indywidualnie lub w małych grupach w uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi dane zajęcia.

       

     • Komunikat

     • W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim zawiesza funkcjonowanie obiektów sportowych w ZSO w Krzyżu Wielkopolskim do 31 stycznia 2021r.
     • NOC BIOLOGÓW 2021

     • Dnia 8 stycznia 2021 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Noc Biologów” zorganizowanej przez Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas tegorocznej edycji nie było możliwości spotkania się na uczelni, jednak organizatorzy zapewnili szereg wykładów, pokazów i warsztatów, w których można było wziąć udział w formie zdalnej.

      Hasłem przewodnim jubileuszowej edycji był „Człowiek i mikroorganizmy”, a tematyka zajęć obejmowała zagadnienia związane z mikroorganizmami w szerokim aspekcie, m.in. ich charakterystyki i funkcjonowania, symbiontów i patogenów roślin, grzybów, zwierząt oraz człowieka, epidemii.  Uczniowie uczestniczyli w interesujących wykładach, wśród których szczególnie ciekawy okazał się wykład pt.: „CSI  Kryminalne Zagadki Wydziału Biologii - Zbieranie Śladów”. Wykład prowadzony przez pracowników Sekcji Biologii Sądowej KNP odnosił się do różnorodności technik zbierania śladów biologicznych oraz sposobów zabezpieczania miejsc zdarzenia m.in. odcisków palców, włosów czy też krwi. Podczas wykładu zademonstrowano również, w jaki sposób można wykorzystać ślady biologiczne podczas dochodzenia domniemanego przestępstwa.

      Bardzo interesujący dla uczniów okazał się również wykład pt. „Jak pogadać z psem?”, podczas którego dowiedzieliśmy się, w jaki sposób zrozumieć, rozpoznawać i prawidłowo odczytywać sygnały wysyłane przez czworonogi. Prowadzący wykład wskazali również na najczęstsze błędy popełniane przez właścicieli psów oraz pokazali, jak budować dobrą relację z psem opartą na więzi i zaufaniu.

      Pełni wrażeń uczniowie czekają już na przyszłoroczną edycję Nocy Biologów.

     • Ferie w Muzeum!

     •  Zapraszamy do Muzeum Krakowa na „Ferie w Muzeum”!

      W ramach tegorocznych „Ferii w Muzeum” przygotowaliśmy szereg warsztatów online skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, podczas których zapraszamy na niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni! Co łączy igloo i kameleona, jak wygląda chasydzkie wesele, jakie sekrety skrywa Stara Biblioteka, jakie trendy panowały w modzie sto lat temu? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas warsztatów. A może chcielibyście Państwo ze swoimi uczniami spróbować sił w Podgórskim quizie historycznym?

      To tylko nieliczne propozycje zajęć przygotowanych przez Muzeum Krakowa. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem „Ferii w Muzeum” dostępnym na stronie:
      http://muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/ferie-w-muzeum-on-line 

      Należy się jednak spieszyć – liczba miejsc na każde warsztaty jest ograniczona.
      Gwarancją rezerwacji miejsca jest wniesienie opłaty – decyduje kolejność zakupu biletu (cena biletu na pojedyncze zajęcia wynosi 3 zł od osoby uczestniczącej).
      Bilety na warsztaty można nabyć za pośrednictwem strony www.bilety.muzeumkrakowa.pl, najpóźniej godzinę przed danym wydarzeniem.

      Wszystkie zajęcia realizowane będą online.

      Specjalna oferta warsztatów w ramach „Ferii w Muzeum” obowiązuje jedynie w terminie 4-17.01.2021.

      Wszelkie wątpliwości i pytania w kwestii „Ferii w Muzeum” prosimy kierować do Działu Edukacji Muzeum Krakowa: edukacja@muzeumkrakowa.pl

      Choć obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju zapewne pokrzyżowały wiele (mniejszych bądź większych) podróżniczych planów, nie musi jednak oznaczać to nudy w czasie ferii. Zapraszamy do nas, spędźmy razem tegoroczne „Ferie w Muzeum”

      Katarzyna Kotula-Domagała
      Dział Edukacji
      Muzeum Krakowa
      e-mail: edukacja@mhk.pl
      tel. 12 61 92 320

     • Informacja

     •  

      W związku z prośbą Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat: „Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w okresie ferii zimowych”, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Krzyżu Wielkopolskim przypomina, iż nasza placówka  od 4 maja 2020 r. wznowiła działalność stacjonarną i  realizuje  działania statutowe, w tym zapewnia różnorodne formy wsparcia dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom. Jako, że jesteśmy placówką nieferyjną, tak, jak w latach poprzednich, udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej również w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

      Jesteśmy dostępni pod nr telefonu: 67  25 65 143  w godzinach od 8.00 do 15.00. Jednocześnie informuję, iż konieczne jest wcześniejsze ustalenie telefoniczne z pracownikiem Poradni terminów i form realizacji wszelkich rodzajów pomocy i wsparcia.

      Życzę wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku.

      Dorota Krzysztoń-Sikora

     • Rady i porady na ferie świąteczne i zimowe 

     •  

      I zaczęły się…. ! Ferie! Upragnione i wyczekiwane przez wszystkich, nie tylko świąteczne, ale także zimowe! 

      Każdego roku przed feriami, na lekcjach i apelach, dużo się mówi o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i bezpiecznych zabawach. W tym roku też tak było. Jednakże zakres poruszanych tematów był znacznie szerszy, niż w latach poprzednich. Wszyscy doskonale wiemy dlaczego. Jak zawsze musimy pamiętać, aby bawić się w bezpiecznych miejscach,  z dala od ulic, jezdni, pod opieką dorosłych. Jeśli zima dopisze, można będzie ,,poszaleć’’ na śniegu, oczywiście mając na względzie dbałość o zdrowie i życie swoje i innych.  

      W tym roku pojawiły się nowe, bardzo ważne, zasady dotyczące naszego bezpieczeństwa.  Wiadomo, że związane są one z covid–19. Nie możemy pojechać na ferie w góry lub inne, ciekawe, piękne miejsca. Nie wolno nam spotykać się i bawić w dużych grupach. Powinniśmy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości w relacjach z innymi. Wszystkie te zalecenia są bardzo ważne, ale przecież ferie są od tego, żeby wypocząć, pobawić się, spędzić czas wesoło i przyjemnie. No i dlatego przygotowaliśmy dla naszych koleżanek i kolegów z klas I - III propozycje – rady i porady – na wesołe, przyjemne, radosne ferie. Napracowaliśmy się przy tym sporo. Przyjrzyjcie się naszym pracom uważnie  i skorzystajcie z naszych propozycji, a na pewno nie będziecie się  nudzić, a tegoroczne ferie zostaną w waszej pamięci na długo, jako jedne z najbardziej udanych. 

      Życzmy wszystkim dużo wypoczynku i mnóstwa zabawy – wspaniałych ferii! 

      Uczniowie klasy 2b i 2c z wychowawczyniami. 

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
    • zsokrzyz@wp.pl
    • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
    • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
    • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
    • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
    • www.zso.krzyz.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych